Kompetencje

Nasz zespół stanowią uznani eksperci-praktycy posiadający wybitną wiedzę oraz łączący posiadane doświadczenie i znajomość branży. Nasi doradcy uczestniczyli w realizacji wielu innowacyjnych projektów i wdrożeń, które spotkały się z wysoką oceną naszych klientów oraz instytucji nadzorujących. Zespół audytorów BIOCONTROL składa się wyłącznie z audytorów zatwierdzonych w wiodących i uznanych Jednostkach Certyfikujących oraz posiadających wiedzę i kompetencje we wszystkich sektorach gospodarki objętych zakresem usług naszej Firmy. BIOCONTROL jest liderem doradztwa we wdrożeniach systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) oraz współtwórcą Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy.

Od początku powstania Firmy audytorzy BIOCONTROL uczestniczyli w kilkudziesięciu audytach Systemów Należytej Staranności w ramach wszystkich ogniw łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne:

  • Wytwórcy biomasy pochodzenia leśnego oraz pochodzenia nieleśnego tzw. AGRO
  • Operatorzy logistyczni, Brokerzy, dostawcy bezpośredni do elektrowni/ elektrociepłowni
  • Wytwórcy energii – elektrownie i elektrociepłownie posiadające koncesję Prezesa URE na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, działające w ramach systemu wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii.

Nasi Eksperci wpierają Wiodące Koncerny Energetyczne w przygotowywaniu oraz weryfikacji poprawności dokumentowania i uwierzytelniania biomasy na cele energetyczne, w ramach składanych wniosków o rozliczenie świadectw pochodzenia w ramach systemu wsparcia OZE.

BIOCONTROL, jako administrator systemu w ramach trwających prac nad Krajowym Standardem Uwierzytelniania Biomasy powołał Radę Systemu. Rada systemu odpowiada w kwestiach ustanawiania kierunków rozwoju systemu, komunikacji i współpracy pomiędzy administratorem systemu, uczestnikami systemu, jednostkami certyfikującymi i stronami zainteresowanymi. Zarząd rady jest organem decyzyjny w odniesieniu do systemu, uznaje i nadzoruje jednostki certyfikujące, które działają w ramach systemu. W skład rady wchodzi od 5 do 10 członków, którzy wywodzą się z grona ekspertów technicznych, specjalistów z branży, przedstawicieli środowiska naukowego oraz przedstawicieli energetyki i producentów biomasy na cele energetyczne. Oprócz opracowania kierunków rozwoju Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy, Rada Systemu to ciało doradcze i opiniotwórcze w procesach certyfikacji SNS. Jednym z zadań Rady jest również nadzór nad bezstronnością, niezależnością, transparentnością oraz rozpatrywanie skarg i odwołań pomiędzy stronami uczestniczącymi w systemie i jednostkami certyfikującymi.